@jmcmillan tells us there’s some fresh #snow in the Tetons this morning! #photosdontlie - ski season quickly approaching!

@jmcmillan tells us there’s some fresh #snow in the Tetons this morning! #photosdontlie - ski season quickly approaching!